Wybór metody leczenia raka krtani zależy od lokalizacji nowotworu w jednym z trzech pięter krtani, od zaawansowania nowotworu, wieku oraz stanu zdrowia pacjenta. Leczenie raka krtani może mieć charakter radykalny – wówczas ma na celu wyleczenie z choroby i polega na usunięciu wszystkich komórek nowotworowych. Niestety, nie każdy pacjent kwalifikuje się do radyklanej terapii, ze względu na zaawansowanie choroby bądź zły stan zdrowia, podeszły wiek. Wówczas leczenie ma charakter paliatywny. Nie ma ono na celu całkowitego wyleczenia z choroby. Celem jest poprawa jakości życia pacjenta poprzez łagodzenie objawów choroby, opóźnianie postępu choroby, łagodzenie dolegliwości i zapobieganie powikłaniom.

Do metod stosowanych w leczeniu raka krtani zaliczamy:

  • leczenie chirurgiczne – w zależności od zaawansowania choroby zabieg może polegać na endoskopowym usunięciu zmiany (zabieg bez cięcia skóry, guz usuwany jest przy pomocy lasera, metoda stosowana u pacjentów z wcześnie wykrytym nowotworem), resekcji połowy krtani lub resekcji całej krtani (laryngektomia całkowita).   Usunięcie krtani wiąże się z utratą możliwości oddychania przez usta oraz mówienia. Po częściowym usunięciu krtani (laryngektomia częściowa) funkcja oddechowa i częściowo funkcja fonacyjna (tworzenia głosu) są zachowane. U pacjentów po całkowitym usunięciu krtani konieczne jest wytworzenie tracheostomii. Po usunięciu krtani górny brzeg tchawicy łączy się ze skórą szyi wytwarzając w niej otwór, zwany tracheostomią. Przez otwór ten wprowadzana jest rurka tracheostomijna, która umożliwia oddychanie.
  • radioterapia – leczenie napromienianiem z wykorzystaniem promieniowania jonizującego (podobnego do promieniowania wykorzystywanego w zdjęciach RTG). Radioterapia może być radykalna – wówczas ma na celu zniszczenie wszystkich komórek nowotworowych wysokimi dawkami promieniowania. Może być także paliatywna – wówczas ma na celu poprawę jakości życia chorego. Radioterapia może być wykorzystana jako leczenie uzupełniające po zabiegu chirurgicznym, a także może być jedyną metodą leczenia zamiast zabiegu operacyjnego. Radioterapia może być także stosowana w skojarzeniu z chemioterapią (chemioradioterapia) jako metoda leczenia radykalnego.
  • chemioterapia - z zastosowaniem cisplatyny. Chemioterapia może być wykorzystywana w skojarzeniu z radioterapią jako leczenie radykalne, a także jako leczenie uzupełniające po przeprowadzonym zabiegu chirurgicznym – wówczas ma na celu zniszczenie pozostałych po operacji komórek nowotworowych. Może być takie wykorzystana w leczeniu paliatywnym.

Sfinansowane z budżetu Miasta Poznania