Regulamin serwisu

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich użytkownicy Internetu mogą korzystać z serwisu „FAQRAK.pl” – internetowego serwisu prowadzonego w domenie www.faqrak.pl przez Społeczną Fundację „Ludzie dla Ludzi” z siedzibą w Poznaniu (61- 863 Poznań, ul. Kazimierza Wielkiego 24/26) wpisaną do rejestru stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu w VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000029422, REGON 004791211 (dalej: „Fundacja”).

2. Serwis „FAQRAK.pl” jest internetową platformą komunikacyjną mającą na celu udzielenie wsparcia osobom dotkniętym chorobami nowotworowymi m.in. poprzez wymianę informacji, opinii i spostrzeżeń dotyczących chorób nowotworowych (dalej: „Serwis FAQRAK.pl”).

3. Treści zamieszczane w Serwisie FAQRAK.pl są dostępne dla wszystkich korzystających z Internetu, jednakże z pełnej funkcjonalności Serwisu FAQRAK.pl mogą korzystać tylko zarejestrowane osoby fizyczne, które ukończyły osiemnaście lat (dalej: „Użytkownik” lub „Użytkownicy”). Osoba niepełnoletnia może zostać Użytkownikiem tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych. Użytkownikami nie mogą być przedsiębiorcy, chyba że Fundacja wyrazi na to zgodę.

4. Dostęp do treści w Serwisie FAQRAK.pl oraz korzystanie z jego funkcjonalności dla Użytkowników nie podlega żadnym opłatom.

5. Serwis FAQRAK.pl ma charakter edukacyjno-informacyjny. Fundacja dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były poprawne merytorycznie jednakże, materiały dostępne w Serwisie FAQRAK.pl nie mogą być traktowane jako porady medyczne, mają wyłącznie charakter informacyjny. Zamieszczane treści nie mogą być podstawą do podejmowania działań związanych z przeprowadzeniem diagnozy i leczenia.

6. Żadna część Serwisu FAQRAK.pl nie może być publikowana bez pisemnej zgody Fundacji. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i inne rodzaje wykorzystania mogą odbywać się jedynie i wyłącznie dla użytku prywatnego.

§ 2 Rejestracja

1. W celu dokonania rejestracji należy podać w odpowiednim formularzu dostępnym w Serwisie FAQRAK.pl co najmniej: adres e-mail, nazwę, pod jaką Użytkownik zamierza występować w Serwisie FAQRAK.pl (login) oraz hasło. Rejestracja oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

2. Użytkownik uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności Serwisu FAQRAK.pl po podaniu nazwy i hasła (logowanie).

3. W wyniku rejestracji dla Użytkownika tworzone jest konto, które stanowi wydzielone dla danego Użytkownika w Serwisie FAQRAK.pl strony internetowe, gdzie zbierane i prezentowane są informacje o działaniach Użytkownika w Serwisie FAQRAK.pl. Użytkownik może uzupełnić te informacje o własne dane, przy czym dane te może w każdej chwili usunąć.

4. Po rejestracji adres e-mail ulega zahashowaniu (tzn. jednostronnemu zaszyfrowaniu). Na życzenie Użytkownika może być przechowywany w Serwisie FAQRAK.pl celem powiadamiania o istotnych wydarzeniach i zmianach w Serwisie FAQRAK.pl lub komunikatach technicznych.

§ 3 Funkcjonalność Serwisu FAQRAK.pl

1. Użytkownicy mogą dodawać treści w postaci komentarzy do swojego profilu oraz do profilów innych Użytkowników.

2. Użytkownicy mają możliwość komunikowania się za pomocą otwartego dla wszystkich forum dyskusyjnego. Każdy Użytkownik może rozpocząć nowy temat dyskusji lub dodać swoją wypowiedź w ramach dowolnego innego tematu dyskusji a także wysłać wiadomość prywatną do innego Użytkownika.

3. Użytkownicy mają możliwość zamieszczania i publicznego udostępniania ich tekstów, zdjęć oraz komentarzy na stronach Serwisu FAQRAK.pl za pośrednictwem indywidualnego konta, za wyjątkiem działu Blogi/Opinie, gdzie publikacja treści wymaga uzyskania drogą mailową wcześniejszej zgody Fundacji.

4. Zamieszczanie tekstów oraz zdjęć w dziale Blogi/Opinie wymaga przesłania przez Użytkownika zgłoszenia na adres redakcja@faqrak.pl oraz pozyskania specjalnego linku dającego dostęp do edycji treści w tym dziale. Fundacja zastrzega sobie prawo do odrzucenia kandydatów na Blogerów/Autorów Opinii bez konieczności podania  powodów.

5. Fundacja przewiduje także możliwość publikacji nadesłanych na adres mailowy redakcji tekstów w dziale Blogi/Opinie bez przydzielania autorowi linku do edycji treści w dziale. W przypadku zamieszczania w ten sposób nadesłanego tekstu Fundacja zamieści informację wskazującą na jego autora, chyba że z ustaleń między autorem a Fundacją będzie wynikała wola autora co do zachowania anonimowości.

§ 4 Zasady korzystania z Serwisu FAQRAK.pl

1. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników w ramach Serwisu FAQRAK.pl, a także cel tych działań, powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania, w tym za treści, jakie zamieszcza w Serwisie FAQRAK.pl oraz konsekwencje ich zamieszczenia i publikacji, w szczególności w świetle Ustawy o prawie autorskim.

3. Informacje, opinie i spostrzeżenia powinny być zredagowane w czytelny sposób i nie mogą zawierać treści naruszających obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje oraz prawa osób trzecich, w szczególności nie mogą zawierać:

- wypowiedzi wulgarnych lub obraźliwych,

- wypowiedzi naruszające zasady dobrego wychowania i netykiety,

- treści propagujących przemoc bądź nawołujących do szerzenia nienawiści rasizmu, ksenofobii lub konfliktów między narodami,

- treści naruszających dobra osobiste lub prawa autorskie osób trzecich,

- treści o charakterze pornograficznym,

- treści przeznaczonych wyłącznie do osób pełnoletnich.

4. Niedozwolone jest zamieszczanie w Serwisie FAQRAK.pl linków do stron internetowych, na których zawarte są treści, o których mowa powyżej w ustępie 3.

5. Użytkownik jest zobowiązany do nieumieszczania w treściach Serwisu FAQRAK.pl jakichkolwiek danych osobowych.

6. Użytkownik poprzez umieszczenie w Serwisie FAQRAK.pl danych, wizerunku, informacji, opinii i spostrzeżeń wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez Fundację na potrzeby prowadzenia serwisu oraz przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku.

7. Użytkownik może zamieszczać w Serwisie FAQRAK.pl zdjęcia przedstawiające jego osobę w sposób umożliwiający jej rozpoznanie. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jego własnego wizerunku, zamieszczonego przez niego w Serwisie FAQRAK.pl. Jeżeli zdjęcie przedstawia inną osobę w sposób umożliwiający jej rozpoznanie, Użytkownik powinien otrzymać zgodę takiej osoby na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jej wizerunku.

8. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za teksty, zdjęcia, komentarze i treści zamieszczane przez Użytkownika i zastrzega sobie, prawo uniemożliwienia dostępu do materiałów publicznie udostępnionych przez Użytkownika w przypadku uzyskania wiarygodniej wiadomości o bezprawnym wykorzystaniu takich materiałów.

9. Użytkownik oświadcza, że poprzez umieszczenie w Serwisie FAQRAK.pl tekstów i zdjęć (niezależnie od formy i nośnika, na którym zostaną przekazane), bądź też przekazanie ich na adres mailowy zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 5 przyznaje on nieodpłatnie Fundacji, z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 2 powyżej, zbywalne prawo do:

- powielania takich treści za pomocą wszelkich znanych technik i środków,

- zamieszczania lub publikowania takich opinii lub treści w Serwisie FAQRAK.pl, jak również na stronach internetowych osób trzecich, z którymi Fundacja zdecydowała się na promowanie, rozpowszechnianie i wykorzystanie treści Serwisu,

- dystrybucji i rozpowszechniania treści oraz korzystania z zawartości strony internetowej w celach promocyjnych i marketingowych.

10. Niedopuszczalne jest prowadzenie przez Użytkowników na stronach Serwisu, bez porozumienia z Fundacją działalności reklamowej lub marketingowej, której zasadniczym celem jest promocja podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub promocja towarów lub usług.

§ 5 Rola operatora Serwisu FAQRAK.pl

1. W ramach Serwisu FAQRAK.pl Fundacja udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia i miejsce na stronach internetowych Serwisu FAQRAK.pl w celu umożliwienia im korzystania z jego funkcjonalności.

2. Fundacja zastrzega sobie prawo promowania wybranych tekstów, zdjęć oraz komentarzy Użytkowników w ramach prowadzonej promocji Serwisu FAQRAK.pl poprzez działania podejmowane na stronach Serwisu FAQRAK.pl lub w inny sposób, także poza stronami Serwisu FAQRAK.pl. Zastrzega się, że w przypadku wykorzystania poszczególnych tekstów zdjęć lub komentarzy Fundacja umieści informację wskazującą na Użytkownika, który zamieścił w Serwisie FAQRAK.pl dany materiał, jako źródło pochodzenia tekstu.

3. Fundacja zastrzega sobie prawo dokonywania w materiałach nadesłanych na adres mailowy zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 5 zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz innych przeróbek technicznych.

4. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników w ramach Serwisu FAQRAK.pl.

5. W uzasadnionych przypadkach Fundacja może usunąć lub w odpowiedni sposób zredagować treści umieszczane przez Użytkowników, w szczególności jeżeli ich zamieszczenie narusza postanowienia niniejszego regulaminu.

6. Fundacja może uniemożliwić Użytkownikowi zalogowanie się i korzystanie z funkcjonalności Serwisu FAQRAK.pl (tj. zablokować konto), jeżeli Użytkownik narusza postanowienia niniejszego regulaminu. W uzasadnionych przypadkach Fundacja może usunąć konto takiego Użytkownika.

7. Na podstawie Ustawy oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Fundacja może przekazać pozostające w jej posiadaniu dane Użytkowników Serwisu FAQRAK.pl sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

8. Fundacja dokłada należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Serwisu FAQRAK.pl, jednakże zastrzega możliwość czasowego wstrzymania pracy Serwisu FAQRAK.pl ze względów technicznych lub przyczyn niezależnych od Fundacji.

9. Fundacja nie gwarantuje że Serwis FAQRAK.pl będzie działał bez jakichkolwiek zakłóceń lub błędów.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Fundacja jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.

2. Użytkownik posiada dostęp do treści swoich danych w tym danych osobowych oraz ma możliwość ich poprawiania.

3. Na wyraźne żądanie Użytkownika Fundacja usuwa jego dane osobowe lub jego konto. Usunięcie konta nie powoduje automatycznego usunięcia wszystkich treści, jakie Użytkownik zamieścił w Serwisie FAQRAK.pl.

4. Fundacja zastrzega sobie możliwość modyfikacji Serwisu FAQRAK.pl, jak również jego likwidację.

5. Zapytania dotyczące funkcjonalności Serwisu FAQRAK.pl, jak również zgłoszenia dotyczące naruszeń Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres redakcja@faqrak.pl. Zapytanie lub zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko oraz nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w Serwisie FAQRAK.pl.

6. Niniejszy regulamin może być zmieniony przez Fundację w każdym czasie i Użytkownik wyraża na to zgodę. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Fundację, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Serwisie FAQRAK.pl zmienionego regulaminu. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Serwisie FAQRAK.pl po chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z brakiem możliwości korzystania z konta w Serwisie FAQRAK.pl.