…jasnej procedury przy zapisach do kolejki. (REJESTRACJI)

W wielu przypadkach nieuchronne jest, że na wizytę do specjalisty oczekujemy w długiej kolejce. Czasem oznacza to miesiące oczekiwania, czasem po prostu konieczność spędzenia całego dnia przed drzwiami do gabinetu wraz z innymi pacjentami. Warto wiedzieć, że placówki ochrony zdrowia mają obowiązek zagwarantowania jasnej procedury kolejkowej. Oznacza to że np., łamią prawo, jeżeli odmawiają możliwości dokonania zapisów przez telefon.

…zasięgnięcia opinii innego lekarza. (KONSULTACJI)

Takiej opinii nie musisz szukać samodzielnie. W przypadku wątpliwości diagnostycznych na Twoje życzenie lekarz, u którego podjąłeś leczenie powinien zwrócić się do specjalisty lub zwołać konsultacje lekarskie. Jeżeli lekarz nie przychyli się do tej prośby (ma do tego prawo, jeśli uzna ją za bezzasadną), fakt odmowy i jej przyczyny powinny zostać odnotowane w dokumentacji medycznej. Takie same prawa przysługują pacjentowi względem opinii pielęgniarki, czy położnej.

…zadawania pytań aż do uzyskania w pełni zrozumiałej informacji. (INFORMACJI)

W każdej sytuacji możesz zażądać od lekarza, aby udzielił Ci informacji w sposób zrozumiały. Chociaż w wielu przypadkach ograniczony czas wizyty, kolejki przed gabinetem utrudniają bardziej szczegółową rozmowę, warto abyś pamiętał o prawie do informacji i powoływał się na nie, jeżeli zachodzi taka potrzeba. Zaoszczędzi Ci to wiele stresu i obaw związanych z przebiegiem leczenia. Zadawaj dodatkowe pytania, w szczególności jeśli chodzi o metodę leczenia, jej konsekwencje, rokowania, alternatywne sposoby leczenia. Do zasięgnięcia informacji w każdej chwili (zarówno przy przyjmowaniu do szpitala, jak i w trakcie pobytu), możesz upoważnić osoby bliskie. Być może w ten sposób, wspólnymi siłami, uda się Wam zdobyć większą wiedzę o szczegółach podjętego leczenia.

…zachowania informacji o leczeniu w tajemnicy.

Oznacza to po prostu, że bez Twojej wyraźnej zgody (najlepiej, jeżeli jest ona wyrażona na piśmie), personel medyczny nie może informować nikogo o przebiegu leczenia, czy też przekazywać Twojej dokumentacji medycznej. Obowiązek zachowania w poufności wszelkich informacji trwa również po śmierci pacjenta.

…wyrażenia świadomej zgody albo odmowy.

To prawo ma szczególne znaczenie, w przypadku, gdy czeka Cię operacja. Zgoda na taki zabieg zawsze powinna być wyrażona na piśmie. Często szpitale dysponują gotowymi formularzami, które przekazują do podpisu przed operacją. Oświadczasz tam, m.in., że otrzymałeś wyczerpującą informację o mogących pojawić się powikłaniach. Jeżeli  masz wątpliwości, co do podjętej metody leczenia warto wykorzystać moment składania podpisu na dodatkowe pytania, na które być może wcześniej nie starczyło Ci czasu bądź odwagi.  

…otrzymania do ręki każdego dokumentu, który zawiera wyniki Twoich badań.(DOKUMENTACJI)

Czasem bywa, że lekarze nie wydają odpisów bardzo specjalistycznych badań (np. wykonywanych śródoperacyjnie), uznając, że dokumentacja ta jest potrzebna wyłącznie personelowi medycznemu. Wychodzą z założenia, że pacjent przy końcowym wypisie i tak otrzyma skrócone informacje o przebiegu pobytu w szpitalu. Wcale nie oznacza to, że nie możesz się o takie opisy upomnieć. Jeśli czujesz się niedoinformowany, chcesz prowadzić dokładniejszą dokumentację swojej choroby nic nie stoi na przeszkodzie, aby poprosić o kopię (chociaż czasem będziesz musiał za taki dokument dodatkowo zapłacić). Warto wiedzieć, że do ręki możesz otrzymać nie tylko opisy przeprowadzonych badań, diagnozy, ale też materiał pobrany do badania (np. histopatologicznego). Co za tym idzie, możesz taką próbkę zanieść do innego laboratorium i poprosić o powtórzenie przeprowadzonej diagnostyki.

…godnych warunków podczas badania.(GODNOŚCI OSOBISTEJ)

Ważne, abyś podczas badania nie czuł się skrępowany. Personel medyczny powinien zapewnić pacjentowi optymalne pod względem intymności warunki. Co za tym idzie, w miejscu udzielania świadczenia mogą być obecne tylko niezbędne osoby. Czasem zdarza się (zwłaszcza w większych szpitalach), że lekarzom towarzyszą studenci. Nie jest to zakazane, ale pacjent powinien być o takiej sytuacji bezwzględnie poinformowany i ma prawo do sprzeciwu. Co jeśli chciałbyś, aby w badaniu towarzyszył Ci  ktoś z twojej rodziny? Nie ma do tego prawnych przeciwwskazań, chyba że nie pozwolą na to względy bezpieczeństwa (np. epidemiologicznego). Odmowę dotyczącą udziału w badaniu drugiej osoby odnotowuje się w dokumentacji medycznej.

…kontaktu z rodziną i innymi bliskimi osobami.

Gdy jesteś w szpitalu masz prawo do kontaktowania się z osobami, które przebywają na zewnątrz. I to bez znaczenia, czy są to członkowie rodziny, czy po prostu znajomi. Szpital lub inna placówka stacjonarnej opieki zdrowotnej nie mogą zakazywać wizyt (również kontaktu telefonicznego czy osobistego). Oczywiście należy tu mieć wzgląd na wyjątkowe sytuacje zagrożenia epidemiologicznego, czy zdrowotnego pacjentów. Zakład może wprowadzić także godziny odwiedzin, z uwagi na ograniczenia organizacyjne. Rodzic, którego dziecko przebywa w szpitalu ma prawo, by nocować na oddziale dziecięcym.

…spotkania z duchownym.

W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia zakład opieki zdrowotnej jest zobowiązany umożliwić pacjentowi kontakt z duchownym jego wyznania. Koszty realizacji prawa do opieki duszpasterskiej ponosi zakład opieki zdrowotnej.

…przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Koszty realizacji tego prawa ponosi zakład opieki zdrowotnej. Twoje prawo zostanie naruszone, jeżeli Twoje rzeczy będą nieprawidłowo przechowywane i dojdzie do ich zniszczenia, zagubienia, uszkodzenia. Niedopuszczalne jest zatem stwierdzenie, że za rzeczy pozostawione w depozycie szpital nie ponosi odpowiedzialności.

…dochodzenia swoich praw.

Jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone możesz zwrócić się do:
- Rzecznika Praw Pacjenta
- Administracji zakładu opieki zdrowotnej
- Samorządów zawodów medycznych
okręgowej izby lekarskiej
okręgowej izby pielęgniarek i położnych
okręgowej rady aptekarskiej
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
- Sądu powszechnego (cywilnego) w celu wynagrodzenia poniesionej szkody
-Organów ścigania - w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa.
-Rzecznika Praw Obywatelskich.
-Komitetu Praw Człowieka działającego w ramach ONZ lub Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Rady Europy, jednak dopiero po wyczerpaniu postępowania przed polskimi organami wymiaru sprawiedliwości.