Leczenie NDRP

Wybór leczenia zależy od zaawansowania choroby, ale duże znaczenie ma również wydolność wielonarządowa i stan ogólny chorego.

Leczenie operacyjne: jest metodą z wyboru w stadium I, II i części przypadków IIIA. Operacja obejmuje najczęściej usunięcie płata płuca (lobektomia) lub rzadziej całe płuco (pneumonektomia) oraz regionalne węzły chłonne. Zakres zabiegu operacyjnego podyktowany jest wielkością guza i jego stosunkiem do krytycznych struktur anatomicznych (dużych naczyń, oskrzeli i tchawicy, osierdzia, kręgosłupa i przełyku) oraz wiekiem chorego i jego wydolnością. Leczenie operacyjne często skojarzone jest z radioterapią i/lub chemioterapią przed- lub pooperacyjną.

Radioterapia: jest metodą leczenia u chorych niekwalifikujących się do leczenia operacyjnego. Radykalna radioterapia jest to radioterapia z zastosowaniem wysokich dawek promieniowania, której celem jest wyleczenie chorego.

Chorzy na raka niedrobnokomórkowego płuca w IV stopniu zaawansowania powinni otrzymać leczenie paliatywne z udziałem chemioterapii. Do najczęściej stosowanych cytostatyków w leczeniu tego nowotworu należą pochodne platyny, antymetabolity oraz taksoidy. Istotnym elementem leczenia paliatywnego jest radioterapia, stosowana zazwyczaj w celu przeciwdziałania objawom wzrostu nowotworu w klatce piersiowej: krwioplucia, duszności lub bólu.

Radioterapię paliatywną stosuje się również w przypadkach bolesnych przerzutów do kości, przerzutów do mózgu czy przerzutów do węzłów chłonnych lub nacieku ściany klatki piersiowej.

Leczenie DRP

Podstawową metodą leczenia drobnokomórkowego raka płuc jest chemioterapia. DRP leczy się chemioterapią w połączeniu z napromienianiem pierwotnego ogniska nowotworu w klatce piersiowej. U chorych, u których nastąpiła remisja nowotworu w klatce piersiowej stosuje się profilaktyczne napromienianie mózgu. W przypadku nawrotu choroby postaci ograniczonej możliwe jest ponowne zastosowanie chemioterapii.

Leczenie rakowiaka płuca

W zależności od stadia zaawansowania i lokalizacji możliwe jest leczenie operacyjne, radio- i chemioterapia.

Leczenie międzybłoniaka opłucnej

Ze względu na niewielki wpływ leczenia na wydłużenie czasu przeżycia, nie ma powszechnego standardu postępowania. Szansę na wyleczenie daje doszczętny zabieg operacyjny (zewnątrz opłucnowa pleuropneumonektomia z wycięciem przepony i osierdzia). Tylko u nielicznych chorych występuje możliwość wykonania takiego zabiegu. Pacjenci niekwalifikujący się do resekcji, zwłaszcza u których występują dolegliwości bólowe, stosuje się radioterapię paliatywną.

Sfinansowane z budżetu Miasta Poznania