ANKIETA GENETYCZNA

2. Jeśli TAK, prosimy wskazać :
członek rodziny
typ nowotworu (lokalizacja)
wiek zachorowania
jeśli krewny zmarł-wiek zgonu
Informuję, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani /Pana danych osobowych,
 2. inspektorem ochrony danych osobowych u Administratora jest Piotr Wojtyś, e-mail: wojtys.piotr@open.poznan.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą celem świadczenia usług medycznych. Pani/Pana dane mogą być przekazane jedynie do jednostek opieki zdrowotnej współrealizujących lub kontynuujących świadczenie medyczne oraz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa;
 4. podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do świadczenia usług medycznych;
 5. posiada Pani/Pan prawo do:
  żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach dotyczących czasu przechowywania dokumentacji medycznej.