W najnowszych badaniach epidemiologicznych analiza zwyczajów żywieniowych (sposobów odżywiania się, a nie konsumpcji poszczególnych produktów) jest częstą metoda określenia wpływu diety na ryzyko zachorowania na nowotwory złośliwe jelita grubego i odbytnicy. Na łamach European Journal of Cancer Prevention opublikowana została meta-analiza 40 badań, których tematem było oszacowanie wpływu diety na ryzyko wystąpienia nowotworów jelita grubego i odbytnicy. Obniżone o 25% ryzyko zachorowania zaobserwowano w populacji osób, których dieta w największym stopniu spełniała kryteria „zdrowej”, w relacji do części populacji, której sposób odżywania się w najmniejszym stopniu wypełniał kryteria „zdrowej” diety (OR=0.75, 95%CI=0.68-0.83). Ryzyko zachorowania na nowotwory jelita grubego i odbytnicy wzrasta wraz z westernizacją diety, OR=1.40 (95%CI=1.26-1.56) oraz przy wysokiej konsumpcji alkoholu, OR=1.44 (95%CI=1.13-1.82).

Wyniki przeprowadzonej meta-analizy wskazują, że odżywianie się według kryteriów „zdrowej” diety obniża ryzyka wystąpienia nowotworów jelita grubego i odbytnicy, natomiast westernizacja diety oraz wysoka konsumpcja alkoholu są czynnikami zwiększającymi ryzyko zachorowania.