Na łamach British Medical Journal opublikowane zostały wyniki analizy, której celem było określenie łącznego wpływu diety, aktywności fizycznej, spożycia alkoholu, palenia papierosów oraz masy ciała na ogólną umieralność oraz umieralność z powodu określonych przyczyn.  Badania przeprowadzono w dwóch populacjach: Nurses' Health Study (74 582 kobiety,  okres badania 1980-2012) oraz  Health Professionals Follow-up Study (39 284 mężczyzn, okres badania 1986-2012). Analizowane osoby w momencie włączenia do badania były zdrowe (nie zdiagnozowano u nich chorób układu krążenia ani nowotworu złośliwego). Masa ciała została w badaniu określona poprzez Indeks Masy Ciała (BMI) z wartościami 22.5-24.9 jako poziomem odniesienia. Dla poszczególnych kategorii BMI: 18.5-22.4, 22.5-24.9, 25-29.9, ≥30 określono poziom ryzyka zgonu w zależności od występowania jednocześnie dla danej osoby jednego lub kilku czynników zdrowego stylu życia związanych z dietą, aktywnością fizyczną, umiarkowanym spożyciem alkoholu oraz niepaleniem papierosów.  Dla każdej z badanych kategorii BMI, u osób charakteryzujących się jednym lub kilkoma czynnikami specyficznymi dla zdrowego stylu życia, obserwuje się znaczne obniżenie ogólnego ryzyka zgonu oraz ryzyka zgonu z powodu chorób serca i układu krążenia oraz nowotworów złośliwych (w relacji do osób bez pozytywnych wskaźników odnośnie zdrowego stylu życia). Kombinacja przynajmniej trzech wskaźników zdrowego styku życia oraz BMI 18.5-22.4 wiąże się z największym obniżeniem ogólnego ryzyka zgonu o prawie 60% (HR=0.39, 95%CI=0.35-0.43),  ryzyka zgonu z powodu nowotworów złośliwych o 60% (HR=0.40, 95%CI=0.34-0.47) oraz ryzyka zgonu w związku z chorobami serca i układu krążenia o ponad 60% (HR=0.37, 95%CI=0.29-0.46).

Pomimo faktu, że u osób z grupy z najwyższym poziome BMI obserwuje się obniżone ryzyko zgonu, jeśli charakteryzują się one jednocześnie chociaż jednym czynnikiem zdrowego stylu życia, najniższe ryzyko zgonu obserwuje się u osób z BMI 18.5-22.4 charakteryzujących się kilkoma wskaźnikami zdrowego stylu życia (zdrowa dieta, wysoki poziom aktywności fizycznej, umiarkowane spożycie alkoholu, niepalenie papierosów). Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują na konieczność brania pod uwagę sposobu odżywiania się oraz elementów stylu życia przy analizie związku Indeksu Masy Ciała z ryzykiem zgonu.