Wpływ regulacji na rzecz środowisk wolnych od dymu tytoniowego (smoke-free legislation) wprowadzanych w krajach Unii Europejskiej (UE) na trendy umieralności na nowotwory złośliwe płuca nie był do tej pory analizowany. Na łamach European Journal of Cancer Prevention przedstawiono wyniki badania nad zmianami w umieralności na nowotwory złośliwe płuca w 27 krajach UE z uwzględnieniem podziału na płeć, wiek oraz rok kalendarzowy w okresie 1994-2012 i ewentualnego wpływu na nie zmian w legislacji poszczególnych krajów dotyczących palenia papierosów.  W przeprowadzonej analizie wykorzystano współczynnik umieralności standaryzowany względem wieku (ASR – Age-standardized Rate).  W analizowanym okresie 1994-2012 w krajach UE wystąpiło 4 681 877 zgonów z powodu nowotworów złośliwych płuca (3 491 607 u mężczyzn oraz 1 190 180 u kobiet). W badanej populacji zanotowano stały spadek umieralności na nowotwory płuca u mężczyzn oraz tendencję wzrostową u kobiet, co w efekcie spowodowało zmniejszenie różnicy w umieralności pomiędzy oboma płciami z 5.1 /100 tys. w 1994 roku  (wyższa umieralność u mężczyzn) do 2.8 /100 tys. w 2012 roku.  Na podstawie szczegółowej analizy trendów autorzy badania wysunęli wniosek o braku wpływu regulacji na rzecz środowisk wolnych od dymu tytoniowego na zmiany w umieralności na nowotwory płuca. W ciągu kilku lat od wprowadzenia regulacji prawnych odnośnie palenia papierosów, nie zaobserwowano ich wpływu na poziom umieralności na nowotwory płuca w krajach Unii Europejskiej.