Oszacowanie wpływu modyfikowalnych czynników na ryzyko zachorowania na choroby serca i układu krążenia oraz zgonu z ich powodu, było celem badania The Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE)  przeprowadzonego w 21 krajach położonych na 5 kontynentach. Poszczególne państwa zostały podzielone na 3 grupy w zależności od poziomu rozwoju ekonomicznego: HIC - high-income countries, MIC - middle-income countries, LIC - low-income countries. Analizowano wpływ 14 czynników ryzyka podzielonych na czynniki behawioralne (min. palenie papierosów, spożycie alkoholu, dieta, aktywność fizyczna), metaboliczne (min. poziom lipidów, ciśnienie tętnicze, cukrzyca, nadwaga) oraz socjo-ekonomiczne i psycho-społeczne (wykształcenie, objawy depresji). W badaniu przeprowadzonym w okresie od stycznia 2005 roku do grudnia 2016 roku udział wzięło ponad 150 tys. osób. Wyniki analizy wskazują, że przyczyną prawie ¾ zachorowań na choroby serca i układu krążenia oraz zgonów nimi powodowanych są modyfikowalne czynniki ryzyka z największym udziałem czynników metabolicznych. Nadciśnienie tętnicze okazało się być najistotniejszym pojedynczym czynnikiem odpowiedzialnym za 22% zachorowań. W analizie zgonów najważniejszą przyczyną były czynniki behawioralne odpowiedzialne za 26% zgonów. Zanieczyszczenie powietrza odpowiadało za około 14% zachorowań na choroby serca i układu krążenia. W krajach MIC oraz LIC udział wewnętrznego zanieczyszczenie powietrza, nieodpowiedniej diety oraz niskiego poziomu wykształcenia był wyższy niż w krajach HIC. Podsumowując powyższe badanie należy podkreślić, że większość zachorowań i zgonów na choroby serca i układu krążenia związanych jest z małą liczbą modyfikowalnych czynników ryzyka zależnych od człowieka. W polityce zdrowotnej poszczególnych krajów należy zwrócić szczególna uwagę na czynniki, które mają w danej populacji najistotniejsze znaczenie.

[artykuł przygotował Piotr wojtyś w oparciu o: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)32008-2/fulltext]