Warunki życia oraz status ekonomiczny mieszkańców większości krajów poprawiły się w ostatnich dekadach. Niestety dość często wiązało się to z niekorzystną zmianą stylu życia oraz zmianami środowiskowymi, które w istotny sposób wpłynęły na ryzyko zachorowania na nowotwory złośliwe. W badaniu, którego wyniki opublikowane zostały na łamach International Journal of Cancer, analizowano związek pomiędzy statusem socjoekonomicznym kraju (obliczonym na podstawie poziomu dochodów oraz poziomu edukacji) oraz zachorowalnością i umieralnością na nowotwory złośliwe (ogółem i 27 szczegółowych umiejscowień) w 175 krajach. 

Dla większości nowotworów złośliwych, zarówno u kobiet jak i mężczyzn, obserwuje się silny pozytywny związek pomiędzy statusem socjo-ekonomicznym kraju i zachorowalnością, co oznacza, ze wraz ze wzrostem statusu rośnie również zachorowalność. Związek pomiędzy poziomem rozwoju kraju i umieralnością na nowotwory złośliwe jest mniej jasny. Dla części nowotworów złośliwych bardzo powszechnym trendem jest wzrost zachorowalności oraz stabilny poziom umieralności przy wzroście statusu socjoekonomicznego.  W krajach o wysokich dochodach, pomimo wysokiej zachorowalności na niektóre typu nowotworów, umieralność pozostaje na relatywnie niskim poziomie, co jest częściowo związane z dostępnością do wczesnej diagnostyki oraz skutecznej terapii. Wraz z kontynuacją tendencji wzrostowej statusu socjoekonomicznego w krajach o niskim i  średnim poziomie rozwoju, należy się spodziewać wzrostu zachorowalności na wiele typów nowotworów złośliwych w tych krajach.  Biorąc pod uwagę ograniczone środki oraz braki w infrastrukturze, wzrost zachorowalności na nowotwory złośliwe w krajach o niskich dochodach będzie się najprawdopodobniej wiązał również ze wzrostem umieralności na te nowotwory. W związku z powyższym w krajach o niskich i średnich dochodach priorytetem powinno być opracowanie i wprowadzenie programów prewencyjnych w celu ograniczenia negatywnego wpływu nowotworów złośliwych.