REGULAMIN KONKURSU Wygraj 1 z 3 egzemplarzy książki "Jedz i pracuj nad własnym zdrowiem" od Wydawnictwa Zwierciadło!

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


Niniejszy dokument (dalej: Regulamin) określa w sposób wyłączny organizację, przebieg oraz prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu.Organizatorem Konkursu jest firma Profile Poznań s.c., K. Godlewska, I. Urbanowicz, ul. Zgoda 14/9, 60-128 Poznań, NIP 778-11-72-336 REGON 630791488, prowadząca w imieniu Fundacji Społecznej „Ludzie dla Ludzi” serwis faqrak.pl i fanpage serwisu na FB.

1. Fundatorem nagród w Konkursie jest Wydawnictwo Zwierciadło. 

2. Uczestnikiem Konkursu (dalej: Uczestnik) może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zapozna się i zaakceptuje postanowienia Regulaminu, w pełni zwolni serwis Facebook z odpowiedzialności za przebieg Konkursu oraz spełni zasady określone w rozdziale II niniejszego Regulaminu. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin.

3. Uczestnicy niepełnoletni powinni wcześniej uzyskać zgodę rodzica lub przedstawiciela ustawowego.

4. Serwis Facebook nie jest organizatorem, współorganizatorem Konkursu, nie sponsoruje, nie popiera jego przeprowadzenia. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przebieg Konkursu.

 II. PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu opublikowania informacji konkursowej (post) na tablicy strony Organizatora (fanpage) tj. 26.07.2018r. i trwa do 30.07.2018r. do godziny 10:00.
 2. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik musi w czasie określonym w pkt 1 powyżej, polubić post konkursowy i w komentarzu pod nim zamieścić odpowiedź na pytanie – Jaki jest Wasz ulubiony przepis na zdrowe jedzenie?

 3. Każdy Uczestnik powinien być fanem fanpage’a Organizatora: https://www.facebook.com/Polic... 

 4. Każdy Uczestnik może dodać jeden komentarz.

 5. Nagrodzone zostaną 3 osoby. Ogłoszenie wyników nastąpi 2.08.2018r. do godziny 15:00.

 6. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się poprzez zamieszczenie przez Organizatora komentarza pod postem konkursowym lub w osobnym poście na fanpage’u Organizatora.

III. NAGRODY

 1. Ilość nagród w Konkursie wynosi: 3 egzemplarze książki "Jedz i pracuj nad własnym zdrowiem" od Wydawnictwa Zwierciadło, po jednym egzemplarzu dla Zwycięzców.
 2. Zwycięzcy Konkursu, wyłonieni zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale II powyżej, zostaną poproszeni o przesłanie w terminie 7 dni wiadomości prywatnej (na FB) zawierającej:

a.    dane adresowe umożliwiające przesłanie nagrody (imię, nazwisko, nr kontaktowy, adres do przesłania nagrody), 

b.    zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z udziałem w konkursie, w celu przesłania nagrody oraz zamieszczenia informacji o wyniku konkursu na fanpage'u Organizatora

c.    Zgodę na umieszczenie zwycięskiego przepisu na stronie https://faqrak.pl/.

3. Jeżeli Zwycięzca nie prześle do Organizatora we wskazanym terminie danych wymienionych w pkt. 2 powyżej, traci on wszelkie uprawnienia związane z przyznaną nagrodą, a nagroda przechodzi na kolejnego Uczestnika lub w przypadku pojedynczej nagrody - na Uczestnika, który zostanie wybrany przez jury.

4. Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie, nagrody wysyłane są wyłącznie na teren Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inne nagrody rzeczowe.

6. W przypadku, gdy zajdzie konieczność zapłaty podatku dochodowego od nagrody rzeczowej Zwycięzcy, oprócz nagrody rzeczowej, przyznana zostanie także nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej aktualnej stawce podatkowej od wygranej w konkursach organizowanych w środkach masowego przekazu zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nagroda pieniężna nie zostanie wypłacona Zwycięzcy, lecz w jego imieniu przekazana przez Organizatora na konto właściwego Urzędu Skarbowego.

7. Każdy Uczestnik, który w jakikolwiek sposób spróbuje zakłócić przebieg konkursu, zostanie zdyskwalifikowany ze skutkiem natychmiastowym.

8. W przypadku dyskwalifikacji pierwotnego Zwycięzcy nagrodę otrzyma następny w kolejności Uczestnik lub w przypadku pojedynczej nagrody - Uczestnik, który zostanie wybrany przez jury.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA, REKLAMACJE

 1. Organizator obowiązany jest w ciągu 10 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu wysłać nagrodę Zwycięzcy.
 2. Nagroda zostanie wysłana za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady przedmiotów, stanowiących nagrody w Konkursie, na zasadach określonych w Dziale II, Tytule XI, Księgi Trzeciej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny – rękojmia za wady.

 4. Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora: redakcja@faqrak.pl, w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.

 5. Reklamacja zostanie rozstrzygnięta w terminie 14 dni od dnia jej prawidłowego złożenia Organizatorowi. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

 6. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz adres mailowy Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

 7. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony wiadomością mailową wysłaną na adres mailowy podany w reklamacji.

 8. Reklamacje niezawierające danych wymienionych w pkt 6 powyżej nie będą rozpatrywane.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu.
 2. Na potrzeby konkursu przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, nazwa konta w serwisie Facebook, nr kontaktowy, adres korespondencyjny do przesłania nagrody (dotyczy zwycięzców).
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne i jest warunkiem dla zrealizowania konkursu oraz przesłania nagrody. 

 4. Podstawą przetwarzania danych przez Administratora jest zgoda udzielona przez Uczestnika. 

 5. Dane gromadzone podczas realizacji Konkursu będą wykorzystywane jedynie przez Administratora Danych. Nie będą udostępniane żadnej innej organizacji, osobom fizycznym lub innym podmiotom trzecim, nie będą też przenoszone poza UE oraz Europejski Obszar Gospodarczy. 

 6. Zgromadzone dane osobowe będą przechowywane do 30 dni od zakończenia Konkursu, przez co rozumie się dzień przesłania nagród do Zwycięzców Konkursu i opublikowanie listy Zwycięzców.

 7. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu lub żądania ograniczenia ich przetwarzania, a także do ich przeniesienia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: redakcja@faqrak.pl.

 8. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody. 

 9. Żądanie usunięcia danych będzie realizowane w terminie 14 dni od jego otrzymania.

 10. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku uznania, że Organizator przetwarza jego dane osobowe niezgodnie z prawem.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnictwa w Konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.
 2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.

 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie podanej przez Organizatora w opisie Konkursu.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.