Zachorowalność na nowotwory złośliwe trzonu macicy jest bardzo zróżnicowana w skali świata, szczególnie ze względu na zmienność wpływu czynników ryzyka zachorowania.  Używając modelu wykorzystanego w populacji EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition) autorzy badania, którego wyniki opublikowane zostały na łamach „International Journal of Cancer”, dokonali analizy różnic pomiędzy zachorowalnością na nowotwory trzonu macicy w populacji europejskiej a regionami świata o niskiej częstości występowania tych nowotworów. Oszacowano również w jakim stopniu różnice te można wyjaśnić wpływem modyfikowalnych czynników ryzyka. W modelu wzięto pod uwagę następujące czynniki ryzyka zachorowania: indeks masy ciała (BMI), stosowanie hormonalnej terapii zastępczej (HTZ), stosowanie doustnej antykoncepcji (OC - oral contraceptives), liczbę ciąż, wiek pierwszego porodu oraz wiek pierwszej i ostatniej miesiączki.

Zmiany modyfikowalnych czynników ryzyka polegające na obniżeniu wartości BMI w całej populacji kobiet do poziomu =23 kg/m2 oraz niestosowaniu HTZ skutkowałyby 30% obniżeniem zachorowalności na nowotwory złośliwe trzonu macicy w populacji europejskiej. W przypadku stosowania OC, długie jej zażywanie ( =10 lat przez wszystkie kobiety) wiązałoby się z 42,5% redukcją zachorowalności. Zmiany mniej modyfikowalnych czynników ryzyka (ciąże, wiek pierwszego porodu oraz pierwszej i ostatniej miesiączki) mogłyby wpłynąć na obniżenie prognozowanej zachorowalności u kobiet w Europie o =24,6%. Analizując populację europejską, u kobiet charakteryzujących się niskim poziomem ryzyka (na podstawie przyjętego modelu) można by zaobserwować poziom zachorowalności zbliżony do krajów o niskim zagrożeniu nowotworami trzonu macicy. Jednak jednym z czynników warunkujących taką prognozę byłoby długoletnie stosowanie OC (średnio 23 lata). 

Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują, że unikanie nadwagi oraz niestosowanie hormonalnej terapii zastępczej to elementy strategii prewencyjnej, które w istotny sposób pozwoliłyby zredukować ryzyko nowotworów trzonu macicy w populacji europejskiej. Kwestia stosowania doustnej antykoncepcji musi być rozważana w kontekście pozytywnych i negatywnych aspektów jej  zażywania.


[artykuł przygotował Piotr Wojtyś, korzystając z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32011733]