Czynniki infekcyjne to silne, modyfikowalne czynniki ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe. Celem cytowanej analizy było oszacowanie wpływu infekcyjnych czynników zachorowania na nowotwory w skali świata. Do tego celu wykorzystano bazę danych GLOBOCAN w zakresie zachorowalności i umieralności na  nowotwory złośliwe oraz oszacowania frakcji zachorowań, za którą odpowiadają infekcje. 

W 2018 roku przyczyną około 2,2 mln nowych zachorowań na nowotwory złośliwe były infekcje, co oznacza 25 zachorowań na każde 100 tys. osób rocznie. Najczęstszą przyczyną tych zachorowań były infekcje Helicobacter Pylori (810 tys. zachorowań), wirusem brodawczaka ludzkiego (690 tys.), wirusem wirusowego zapalenia wątroby typu B (360 tys.) oraz wirusem wirusowego zapalenia wątroby typu C (160 tys.). W całkowitej liczbie zachorowań na nowotwory, za największą część infekcje odpowiadają we wschodniej Azji (37,9 na 100 tys.) i Afryce sub-Saharyjskiej (33,1 na 100 tys.), natomiast za najniższą w północnej Europie (13,6 na 100 tys. ) oraz zachodniej Azji (13,8 na 100 tys.). W samych tylko Chinach diagnozowana jest 1/3 z całkowitej liczby zachorowań na nowotwory złośliwe, których przyczyną są infekcje. Wielkość frakcji zachorowań na nowotwory, za który odpowiada infekcja wirusem brodawczaka ludzkiego wykazuje silny związek z dochodami danego kraju. Wartość miernika dla krajów o wysokich dochodach wynosi 6,9 na 100 tys., natomiast dla krajów o niskich dochodach 16,1 na 100 tys.

Pomimo faktu, że profilaktyka antynowotworowa skupiona jest w dużej mierze na czynnikach niezakaźnych, wyniki przeprowadzonej analizy wskazują na konieczność skierowania odpowiednich środków na programy prewencyjne związane z czynnikami infekcyjnymi, szczególnie w populacjach o wysokim ryzyku. Takie działania mogą w istotny sposób zredukować zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe w skali świata.


[artykuł przygotował Piotr Wojtyś na podstawie: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31862245]